KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Tapu ve Kadastro

Detay

BÖLÜM HAKKINDA 

Tapu Kadastro programının amacı özellikle tapu sicillerinin tutulmasına ilişkin temel kurallar ile tapu sicilinin oluşturulmasını amaçlayan kadastro çalışmaları konusunda çalışacak ara insan gücünü yetiştirmektir. Tapu Kadastro programında dört dönemlik öğretim süresinde Mesleki Matematik, Ölçme Bilgisi, Kadastro, Bilgisayar Destekli Harita Çizimi, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Uzaktan Algılama, İmar, Kartoğrafya, GPS ve Ölçüm Teknikleri, Arazi Yönetimi ve Planlaması, İş sağlığı ve Güvenliği, Kamulaştırma, Arazi Toplulaştırma gibi teknik derslerin yanı sıra hukuk dersleri (Medeni Hukuk,  Borçlar Hukuku, Eşya Hukuku, Miras Hukuku) ile Tapu Sicil Uygulaması, Tapu Mevzuatı,  Şehircilik ve Planlama dersleri okutulur. Ayrıca son dönemde Tapu Müdürlüklerinde staj uygulaması yapılmaktadır. Tapu Kadastro programından mezun olanlara “Tapu Kadastro Teknikeri" unvanı verilmektedir. Tapu ve Kadastro Teknikeri; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve taşra teşkilatında, Bayındırlık ve İskan, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Turizm Bakanlıklarında, İller Bankası, Devlet Su İşleri, Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve taşra teşkilatında, Maden Tetkik Arama Enstitüsü ve belediyeler gibi kamu kuruluşları ile harita, parselasyon, imar planı, yol, baraj gibi hizmetler yapan müteahhit firma ve şirketlerde görev alabilirler. Eğitim süresi 2 yıldır. Çalışma Ortamı ve Koşullar: Yerleşim bölgelerinde, tarım ve orman alanlarında bireylere veya kurumlara ait taşınmaz malın alanını ölçer, sınırlarını belirler, haritasını yapar ve sahipleri adına tapu kayıtlarına işler, Yol, baraj gibi kamuya ait yapılar için gereken alanın ölçümünü yapar, bu alan içinde kamulaştırılması gereken yapıları belirler, Topoğrafik ölçme aletleri ile arazi ölçümleri yapar,  Aldığı ölçümlerle harita çizim tekniğine uygun olarak arazinin haritasını çizer, Almış olduğu ölçümleri belirli oranlarda küçülterek ölçeklerini saptar, uygulama projesine işler, Mahkemelerde bilirkişi olarak görev alır. Meslekte İlerleme Durumu ve Çalışma Alanları: İş alanları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve diğer bakanlıklar, Belediyelerin İmar, Fen İşleri, Altyapı vb. Müdürlükleri, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü, Milli Emlak Genel Müdürlüğü, İller Bankası, DSİ, T.C. Karayolları ve Devlet Demiryolları gibi çeşitli kamu kuruluşlarının yanı sıra harita ve inşaat sektöründe hizmet veren özel müteahhitlik büro ve şirketlerinde ve Emlak Değerleme şirketlerinde de çalışabilirler. Staj çalışmaları ülke gerçekleri göz önünde bulundurularak birinci veya ikinci sınıfın sonunda 30 iş günü uygulamalar şeklinde konmuştur. Staj çalışmaları ile öğrenci Yüksekokulda almış olduğu bilgi beceri ve alışkanlıklarını gerçek ortamda gözlemleme ve uygulama olanağı bulmaktadır. Öğrenci endüstriye dayalı öğrenim yapma imkânı ile aynı zamanda gelecekte yapacağı işlerle ilgili seçim yapma olanağına sahip olmaktadır. Program gelişen teknolojiye ve piyasaya uyumludur.

...

Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Tapu ve Kadastro Programı Tanıtım